Oscar 涂毓麟 x Joey 戴祖儀 MV 幕後花絮

Oscar 涂毓麟 x Joey 戴祖儀 MV 幕後花絮
大家睇咗《我們再不講再見》嘅MV 未??

大家睇咗《我們再不講再見》嘅MV 未??
雖然今次喺Oscar 同 Joey 初次合作,但佢哋已經好有火花??唔知道會唔會有《我們再不講再見》嘅下部曲呢??
想知佢哋拍MV 有乜趣事? 即刻睇片聽吓佢哋講咩啦?

Share on facebook
Share on whatsapp