Mike 曾比特 x JC 陳詠桐《我不是邱比特》合唱版即將上架✨

Mike 曾比特 x JC 陳詠桐《我不是邱比特》合唱版即將上架✨
Mike 曾比特x JC 陳詠桐合唱《我不是邱比特》合唱版即將推出?

Mike 曾比特x JC 陳詠桐合唱《我不是邱比特》合唱版即將推出?
小編本身已經好鍾意呢首歌??
唔知男女合唱會係點呢?
好期待!

#mike曾比特
#jc陳詠桐

Share on facebook
Share on whatsapp