IDK 問答大對決

Gin IDK 問答大對決(十週年版)

Gin嘅fans真係好犀利!佢哋對Gin嘅事瞭如指掌,好多微細嘅野都記得一清二楚!😆 十年唔係一個短嘅時間,希 Gin IDK 問答大對決(十週年版)